Bapak Daniel Syahputra Purba

Bapak Daniel Syahputra Purba

SVP Strategy & Investment, Pertamina