Huang Yonghong

Huang Yonghong

Vice Chairmanship, Kerui Group