Oki Muraza

Oki Muraza

Senior Vice President, Research & Technology Innovation, Pertamina